top of page
pexels-burst-545010.jpg

Gebruikersvoorwaarden

 

Persoonsgegevens

Door gebruik te maken van Nielsdezeeuw.nl of producten te downloaden of aan te kopen ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens. Een verklaring omtrent gebruik van persoonsgegevens kun je vinden op www.nielsdezeeuw.nl/privacyverklaring.


Retourbeleid

De producten en diensten die Nielsdezeeuw.nl levert zijn digitaal en retourneren is dus niet mogelijk. Bij aankoop van een product of dienst op de website ziet de klant daarom af van het recht op retourneren. Niels de Zeeuw houdt wel een "niet goed, geld terug" coulanceregeling aan. Dit wil zeggen dat je binnen 14 dagen je geld terug mag vragen als je ontevreden bent over het product. Je aanvraag zal worden beoordeeld en op basis daarvan kun je jouw aankoopbedrag terug verwachten.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Gebruik van Nielsdezeeuw.nl en producten van Nielsdezeeuw.nl gebruikt u op eigen risico. Niels de Zeeuw is niet aansprakelijk voor materiële, lichamelijke, sociale of psychologische schade opgelopen bij gebruik van de website of toebehorende producten.

 

Delen van producten

Het verspreiden of delen van gratis of betaalde producten van Nielsdezeeuw.nl is verboden.

 

Copyright

Als je vermoedt aanspraak te maken op het copyright van een product, afbeelding of foto van Nielsdezeeuw.nl, dan kunt u contact opnemen via Nielsdezeeuw.nl@gmail.com.


Volledige voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door NielsdeZeeuw.nl. Deze voorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden waaronder je onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken.

 

Deze website biedt bezoekers digitale trainingen en producten gericht op liefde, relaties en seksuele gezondheid. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en onze diensten, stem je ermee in dat je deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

 

Voorwaarden dienen als een bindende overeenkomst. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken en/of diensten te ontvangen als dit verboden is in jouw land of onder enige op je van toepassing zijnde wet of regelgeving.

 

Wanneer je een item koopt, stem je ermee in dat: (i) je verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemlijst voordat je een toezegging doet om het te kopen: (ii) je een juridisch bindend contract aangaat om een item te kopen wanneer je je ertoe verbindt een item te kopen en je voltooit het betalingsproces bij het betalen.

 

De prijzen die wij rekenen voor het gebruik van onze diensten / producten staan vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die per ongeluk kunnen optreden. 

 

De vergoeding voor de diensten en eventuele andere kosten die je mogelijk maakt in verband met je gebruik van de dienst, zoals belastingen en eventuele transactiekosten, worden in rekening gebracht via de door jouw gekozen betaalmethode.

 

De klant doet bij aankoop van een digitaal product of dienst afstand van het wettelijk herroepingsrecht. Dit wil zeggen dat de klant wettelijk geen recht heeft op geld terug bij het annuleren van de bestelling, wanneer NielsdeZeeuw.nl al toegang heeft verleend tot de downloads. NielsdeZeeuw.nl maakt echter gebruik van een coulance regeling waarbij  consumenten WEL hun geld terug kunnen ontvangen binnen 14 dagen. Hiervoor kan contact worden opgenomen via de contactgegevens, te vinden op de website.

 

We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten wijzigen; stoppen met het leveren van de diensten of functies van de diensten die wij aanbieden; of grenzen stellen aan de diensten. We kunnen de toegang tot de diensten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden.

 

De Dienst en alle materialen daarin of daarmee overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, zijn het exclusieve eigendom van Nielsdezeeuw.nl. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk bepaald, wordt niets in deze Voorwaarden geacht een licentie in of onder dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten te creëren, en je stemt ermee in om niet te verkopen, een licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, openbaar weer te geven, daarvan in het openbaar uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of er afgeleide werken van maken. 

 

We kunnen je toegang tot de dienst permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, ook als je naar onze enige beslissing een bepaling van deze voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving schendt. Je kunt het gebruik op elk moment stopzetten en verzoeken om je account en/of diensten te annuleren. Niettegenstaande iets anders in het voorgaande, met betrekking tot automatisch verlengde abonnementen op betaalde diensten, worden dergelijke abonnementen pas stopgezet na het verstrijken van de respectieve periode waarvoor je al hebt betaald.

 

Je stemt ermee in Niels de Zeeuw schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of onkosten (inclusief advocaatkosten), die tegen hen zijn ingediend door een derde partij als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met je gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

 

De informatie die Niels de Zeeuw levert zijn geen medisch advies. Raadpleeg voor medisch advies een specialist. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Niels de Zeeuw in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van, of het onvermogen om de dienst te gebruiken.

 

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt Niels de Zeeuw geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, fouten of onnauwkeurigheden van inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van je toegang tot of gebruik van onze dienst; en (iii) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

 

We behouden ons het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Bekijk deze pagina daarom regelmatig. Wanneer we de Voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we je op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen zijn aangebracht in de Voorwaarden. Als je de website of onze dienst blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat je de nieuwe voorwaarden accepteert. Als je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag je de website of de dienst niet gebruiken of openen (of blijven gebruiken).

 

Deze voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden verstrekt, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden en/of de diensten, worden beheerst door, geïnterpreteerd onder en gehandhaafd in alle opzichten uitsluitend en uitsluitend in overeenstemming met de interne materiële wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de principes van conflictenrecht. Alle dergelijke vorderingen en geschillen zullen worden ingediend en je stemt er hierbij mee in dat uitsluitend wordt beslist door een bevoegde rechtbank in Nederland. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

bottom of page